NIBEs bokslut 2008 - en lite annorlunda analys

Siffrorna är hämtade ur årsredovisningen för 2008 och anges i mkr.

NIBESs redovisning är i likhet med de flesta andra inriktade på ”shareholder value”. Men man redovisar i alla fall personal-omkostnaderna, vilket inte alltid är fallet. Det borde man alltid göra. Man kan då göra intressanta analyser.

Förädlingsvärde
Om man ser företaget som ett samarbete mellan två parter – kapitalägare och personal – blir det naturligt att beräkna det som man tillsammans åstadkommer, det s.k. Förädlingsvärdet. Det är skillnaden mellan intäkterna och externa kostnader för bl.a. material, maskiner, lokaler och diverse omkostnader. Förädlingsvärdet beräknas enklast ur redovisningen siffror genom att addera rörelseresultatet och personalomkostnaderna.

Förädlingsvärdet =

Rörelseresultatet + Personalomkostnaderna =

625 + 1411 = 2036 mkr


Det är detta förädlingsvärde som sedan skall fördelas rättvist mellan intressenterna. Vad som är rättvist bestäms av marknadsförutsättningarna och genom förhandlingar.
Det är nog en vanlig missuppfattning att resultatet av ett företags verksamhet i huvudsak tillfaller ägarna. Så är det nu inte.


Fördelning av Förädlingsvärdet

Många invänder nu säkert att hela vinsten (summan av rad 2 och 5 = 376 mkr) kommer ägarna till godo. Det som är kvar i företaget ökar ju Eget kapital och skall ju öka företagets värde.
Nu beror det ju också på hur aktiemarknaden utvecklar sig. Under året har börsvärdet sjunkit med 43 % och ägarna har ”förlorat” drygt 3 mdr.

Om man ser det strikt ur företagets synvinkel får ägarna bara utdelningen. Det som lämnas kvar i företaget kan anses vara till nytta och glädje för alla intressenterna (utom bankerna).

Produktivitet
Förhållandet mellan förädlingsvärdet och de totala personalomkostnaderna brukar kallas Produktivitet. Det kan ses som det som en genomsnittlig anställd drar in till företaget i förhållande till sin lön plus lönebikostnader.
Öm denna siffra är mindre än 100 % räcker inte förädlingsvärdet ens till att betala lönerna. För VOLVO år 2008 är den:

Produktivitet =
Förädlingsvärde / Personalomkostnader =
2036/1411 = 144 %

Den siffran är ganska normal. Den får också anses vara en bra siffra som de anställda kan vara stolta över och ägarna nöjda med.NIBE verkar inte beröras särskilt mycket av den finansiella krisen så man slipper diskussionen om ”Utdelning eller varsel/uppsägningar?”.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kom Volvos produktivitets siffra in i analysen av Nibe?

Skrivfel eller är det jag som inte fattar?

Mvh ing

Anonym sa...

Hoppas på nya givande inlägg om aktievärdering. Tack för ögonöppnande inlägg!